Jak utworzyć Oddział Terenowy (OT)

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zrzesza fizjoterapeutów, oraz innych pracowników zakładów usług medycznych, zakładów fizjoterapii, rehabilitacji, jednostek naukowo-badawczych, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej członkiem związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

Każdy OT OZZPF posiada oddzielna osobowość prawną

  1. Do utworzenia oddziału terenowego (OT) OZZPF potrzeba minimum 14 osób będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami, wykonującymi pracę zarobkową
  2. Utworzyć komitet założycielski – wypełnić deklaracje członkowskie (zostają u Was w OT)
  3. Wypełnić dokument (utworzenie OT pismo do ZK) podpisać przesłać skan lub zdjęcie na adres biuro@ozzpf.pl
  4. Zorganizować prawybory i wypełnić dokument (funkcyjni OT) odesłać na adres biuro@ozzpf.pl (wersje do edycji )
  5. Na podstawie przesłanego dokumenty (funkcyjni OT) ZK OZZPF wypełnia dokumenty potrzebne do rejestracji w KRS i odsyła (kurierem) do nowego OT
  6. Wskazówki i pomoc tel. 605 077 005