Statut

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii

(Opole, 25 luty 2021 roku)

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz krajowych
§1
Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii - zwany dalej Związkiem lub OZZPF.
§2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Władz Krajowych Związku jest miasto Opole. Tworzy się jednostki organizacyjne związku zwane organizacjami terenowymi lub oddziałami terenowymi OZZPF, dalej zwane organizacjami terenowymi.
§3
OZZPF używa pieczęci podłużnej z napisem: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii – Zarząd Krajowy z pełnym adresem i telefonem siedziby Zarządu Krajowego, natomiast Organizacje Terenowe Związku używają pieczęci podłużnej z napisem: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii – nazwa organizacji terenowej z pełnym adresem i telefonem siedziby.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§4
Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji pracodawczych i innych.
§5
1.Związek zrzesza fizjoterapeutów oraz innych pracowników zakładów usług medycznych, zakładów fizjoterapii, rehabilitacji, jednostek naukowo-badawczych, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.
2.Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
§6
Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów wszystkich zrzeszonych członków OZZPF.
§7
Związek realizuje swoje cele przez:
1. reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz wobec pracodawcy;
2. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu między członkiem Związku a władzami, organem administracji państwowej, samorządowej lub pracodawcą członków związku;
3. współpracę z towarzystwami naukowymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, o ile nie zachodzi sprzeczność interesów na płaszczyźnie zawodowej z ww. organizacjami.
§8
Szczegółowy plan zamierzeń i sposób ich realizacji, określony jest w programie Związku. Program może być zaktualizowany przez Krajowy Zjazd Delegatów.
§9
W sytuacjach uznanych przez siebie za konieczne, Związek może organizować różne, zgodne z prawem formy protestu wobec władz publicznych, organów administracji państwowej, samorządowej i pracodawców.
§10
Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
3. głosowanie jest tajne.
§11
Ogniwa terenowe Związku powstają z inicjatywy osób określonych w § 5, które tworzą w tym celu terenowe organizacje związkowe.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12
Członek Związku ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku oraz zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku,
2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,
3. uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów,
4. korzystać z pomocy socjalnej, prawnej i materialnej Związku w przypadku zagrożenia swojej godności, swoich praw i interesów zawodowych,
5. korzystać z pomocy finansowej Związku w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych; zakres i formy pomocy określa Zarząd właściwego szczebla Związku,
6. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,
7. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku,
8. brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
§13
Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku, realizować cele Związku i działać w interesie jego członków;
2.regularnie płacić składki członkowskie;
3.w swojej działalności oraz w pracy kierować się zasadami wzajemnej pomocy, etyki związkowej solidarności i koleżeńskiej pomocy;
§14
Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia imiennej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Terenowego lub Zarządu Krajowego; od decyzji odmawiającej przyjęcia do Związku, podjętej przez Zarząd Terenowy, służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Ogólnego Zebrania Członków Związku Organizacji Terenowej a następnie do Zarządu Krajowego; jeżeli uchwałę o odmowie przyjęcia do Związku podjął w I instancji Zarząd Krajowy, odwołanie przysługuje do Krajowej Komisji Rewizyjnej; odmowna decyzja Zarządu Krajowego wyklucza podjęcie uchwały o przyjęciu do związku przez Zarząd Terenowy.”
1. można przynależeć tylko do jednej organizacji związkowej
2. w przypadku ponownego przystąpienia do Związku Zawodowego, Członek Związku w pełni korzysta z praw wynikający ze statutu OZZPF po upływie 1 roku od dnia przyjęcia imiennej deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Terenowego z jednoczesnym obowiązkiem regularnego płacenia składki członkowskiej w tym okresie.
§15
1. Członkostwo związku ustaje w razie:
a) śmierci związkowca;
b) wystąpienia z organizacji związkowej z końcem dnia określonym w akcie wypowiedzenia członkostwa,
c) wykluczenia z organizacji.
2. Członka Związku, który przez 6 miesięcy nie reguluje składek, nie wykonuje innych obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób niegodny członka Związku, właściwy Zarząd Terenowy lub Zarząd Krajowy może ukarać udzieleniem nagany, zawieszenia członkostwa do 4 miesięcy lub podjąć uchwałę o wykluczeniu z organizacji. Uchwałę podejmuje organ, który pierwszy podjął postępowanie. Zarząd Krajowy może przekazać sprawę do rozpoznania i podjęcia uchwały Zarządowi Terenowemu. Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po złożeniu wyjaśnień i wyrażeniu opinii przez zainteresowanego członka Związku lub jego pełnomocnika ustanowionego pisemnie.
3. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Terenowy może przedłużyć spłatę zaległych składek na okres do 4 miesięcy lub zredukować wysokość składki do poziomu składki członka niepracującego.
4.Od uchwały o zastosowaniu kary wobec członka związku, bez względu na to jaki organ podjął tę uchwałę, przysługuje odwołanie do Terenowej bądź Krajowej Komisji Rewizyjnej. Od uchwały Zarządu Krajowego odwołanie przysługuje wyłącznie do Krajowej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie od kary powinno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia uchwały ukaranemu. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu danej Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie 30 dni od złożenia odwołania, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały w mocy, jej zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Rozpatrzenie przez odpowiednią Komisję Rewizyjną jest decyzją ostateczną.
§16
Zarządy Terenowe prowadzą ewidencję członków i na bieżąco są zobowiązane informować o zmianach Zarząd Krajowy.
Rozdział IV
Organizacja i władze Związku
§17
Władzami Krajowymi Związku są:
1. Krajowy Zjazd Delegatów,
2. Zarząd Krajowy,
3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
4. Krajowy Sąd Koleżeński
§18
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
- uchwalenie programu działalności Związku,
- wybór Zarządu Krajowego, jego przewodniczącego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i udzielanie mu absolutorium,
- rozpatrywanie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie informacji Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
- uchwalanie zmian statutu,
- podjęcie decyzji o likwidacji Związku.
2. Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Krajowy co najmniej raz na pięć lata oraz na każde żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 2/3 Zarządów Terenowych.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Krajowy zawiadamia nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu. Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany do proponowanego przez Zarząd Krajowy porządku obrad zwykłą większością głosów, ale tylko co do spraw zgłoszonych do Zarządu Krajowego na 14 dni przed terminem Zjazdu. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zjazd uchwał wiążących podjąć nie może. W każdej sprawie Zjazd może zająć stanowisko przegłosowane w trybie uchwały bez zachowania mocy uchwały.
3. Do ważności uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów niezbędna jest obecność, co najmniej połowy delegatów w I ogłoszonym terminie Zjazdu. W II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących delegatów.
4. Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych delegatów. W przypadku podejmowania uchwał o zmianie statutu lub likwidacji związku konieczna jest większość 2/3 głosów uczestniczących delegatów.
5.W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
-delegaci (z prawem głosu oraz prawem do bycia członkiem w jakiejkolwiek komisji);
-wszyscy członkowie ustępującego Prezydium Krajowego Zarządu oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej (z prawem głosu oraz prawem do bycia członkiem w jakiejkolwiek komisji)
-zaproszeni goście (posiadający jedynie głos doradczy)
§19
1.Mandat członka organu Związku przed upływem kadencji wygasa w razie: rezygnacji z mandatu, ustania członkostwa związku, skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności, ograniczenia zdolności do czynności prawnych, śmierci, niezdolności do wykonywania mandatu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu podejmuje Zarząd Krajowy na wniosek organu, którego dotyczy wykonywany mandat.
2.Jeżeli do końca kadencji, od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pozostało dłużej niż 1 rok lub organ jest zdekompletowany, dokonuje się wyborów uzupełniających na członka danych władz na okres do końca kadencji. W pozostałych wypadkach dany organ związkowy może dokonać kooptacji spośród członków związku. Liczba członków organu powołanych poprzez kooptację nie może przekroczyć w danej chwili 1/3 jego składu osobowego.
3.Metoda kooptacji nie dotyczy mandatu delegata na Krajowy Zjazd. Jeśli mandat delegata wygaśnie, odpowiednia instancja związkowa może wybrać nowego delegata, który sprawuje tę funkcję do końca kadencji. Jeśli wygasną mandaty więcej niż 50% delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
4.Kadencja władz Związku trwa pięć lat z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli kadencja władz Związku upływa w okresie wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemiologicznego albo w stanie epidemii uchwałą Zarządu Krajowego podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz Związku na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
Rozdział V
Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński
§20
Zarząd Krajowy wybiera ze swojego grona dwóch zastępców przewodniczącego (wiceprzewodniczących), skarbnika, sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym stanowią prezydium Zarządu Krajowego OZZPF.
§21
W skład Zarządu nie może wchodzić osoba będąca członkiem innego związku zawodowego.
§22
Praca w zarządzie jest pracą społeczną.
§23
1.Zarząd Krajowy obraduje, co najmniej 1 razy w roku. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu Krajowego, członków Zarządu - co najmniej 5 dni przed terminem obrad – zawiadamia przewodniczący lub, z jego upoważnienia, jeden z zastępców przewodniczącego. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 2
2.W przypadkach niecierpiących zwłoki Zarząd Krajowy może wykonywać swoje kompetencje w tym podejmować uchwały i dokonywać wyborów za pośrednictwem drogi elektronicznej.
§24
1. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:
- bieżące reprezentowanie Związku wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej, pracodawców a także innych organizacji, instytucji i społeczeństwa,
- bieżące kierowanie pracami związku- uchwalanie budżetu organizacji krajowej, zatwierdzanie sprawozdania finansowego, określanie kierunków działalności finansowej i majątkowej Związku
- zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i realizowanie jego uchwał
- podejmowanie uchwały o przystąpieniu (rezygnacji) Związku do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych- wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych,
- nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów organizacji terenowych- interpretowanie postanowień Statutu-uchwalanie ordynacji wyborczej,
- nabywanie bądź zbywanie środków trwałych i nieruchomości.
2. Kadencja Zarządu Krajowego trwa pięć lat. Liczbę członków Zarządu Krajowego- poza jego Przewodniczącym - ustala Krajowy Zjazd Delegatów i wynosi ona od 7 do 10 osób
3. Do reprezentowania Związku uprawniany jest: Przewodniczący Zarządu Krajowego lub Wiceprzewodniczący wraz z Sekretarzem Zarządu Krajowego
4. Do reprezentowanie Związku w sprawach finansowych uprawniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Skarbnik Zarządu Krajowego.
§25
1. Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu oraz zgodność jego działania ze statutem, programem i uchwałami Związku.
2. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
3. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
5. Szczegółowy tryb postępowania KKR określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy OZZPF
§26
1. Krajowy Sąd Koleżeński sprawuje ogólny nadzór nad Sądami Koleżeńskimi organizacji terenowych i jest instancją odwoławczą od ich orzeczeń.
2. Kadencja Krajowego Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat.
3. Liczbę członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego ustala Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
5. Szczegółowy tryb postępowania Krajowego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy OZZPF
Rozdział VI
Organizacja Terenowa, Zarząd Terenowy.
§27
1. Przez Organizację Terenową rozumie się organizację działającą na pewnym terytorium albo na terenie pewnej placówki medycznej, naukowo - dydaktycznej lub innego zakładu pracy. Organizacja terenowa musi liczyć co najmniej 10 osób. Organizację Terenową powołuje Zarząd Krajowy. Organizacja Terenowa może mieć postać organizacji zakładowej bądź innej terenowej (międzyzakładowej lub ponadzakładowej). Organizacja zakładowa zrzesza członków Związku zatrudnionych w jednym i tym samym zakładzie pracy lub trwale świadczących pracę na jego rzecz w ramach umów o dzieło lub umów zleceń. Organizacja międzyzakładowa lub ponadzakładową zrzesza członków Związku zamieszkałych i/lub świadczących pracę w określonej miejscowości lub w określonym regionie kraju.
2. Władzami terenowymi Związku są:
a) Ogólne Zebranie Członków Związku,
b) Zarząd Terenowy
c) Terenowa Komisja Rewizyjna
d) Terenowy Sąd Koleżeński
3. Na pisemny wniosek przewodniczącego Organizacji Terenowej OZZPF skierowany do Zarządu Krajowego OZZPF, Zarząd Krajowy uchwała upoważnia Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZPF do reprezentowania Oddziału Terenowego we wszystkich czynnościach prawnych i faktycznych w stosunku do wskazanego pracodawcy.
4. Obowiązkowe uczestnictwo w spotkaniach Zarządu Krajowego (jedna nieobecność przedstawiciela OT (za wyjątkiem wypadków losowych w drodze na spotkanie) skutkuje odebraniem ochrony dla OT natomiast druga z rzędu, OT może zostać rozwiązany uchwała Zarządu Krajowego)
§28
1. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Związku na danym terenie należy:
- uchwalenie programu działalności Związku na danym terenie,
- wybór delegatów na Krajowy Zjazd
- wybór Zarządu Terenowego, jego przewodniczącego, Terenowej Komisji Rewizyjnej, Terenowego Sądu Koleżeńskiego.
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Terenowego i udzielanie mu absolutorium,
- rozpatrywanie sprawozdań Terenowej Komisji Rewizyjnej, informacji Terenowego Sądu Koleżeńskiego.
2. Ogólne Zebranie Członków Związku, zwoływane jest przez Zarząd Terenowy raz na rok lub na każde żądanie Terenowej Komisji Rewizyjnej albo, co najmniej 80% członków Związku z danego terenu.
3. Do ważności uchwał Ogólnego Zebrania Członków Związku, niezbędna jest obecność, co najmniej połowy członków w I ogłoszonym terminie zebrania. w II terminie uchwały uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących członków.
4. Ogólne Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków z zastrzeżeniem ust. 41.
41. W przypadkach niecierpiących zwłoki Zarząd Terenowy może wykonywać swoje kompetencje w tym podejmować uchwały i dokonywać wyborów za pośrednictwem drogi elektronicznej.
5. Liczba delegatów na Zjazd Krajowy ustala się na liczbę równą proporcji: 1 delegat na 8 członków Związku danej Organizacji Terenowej. 6. Liczbę członków Zarządu Terenowego – poza jego Przewodniczącym - ustala Zebranie Ogólne.
§29
1. Do zakresu działania Zarządu Terenowego należy:
- bieżące reprezentowanie Związku na danym terenie wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pracodawczych oraz innych organizacji, instytucji i społeczeństwa w ramach kompetencji przyznanych przez Zarząd Krajowy
- kierowanie bieżącą działalnością Organizacji Terenowej
- zwoływanie posiedzeń Zarządu (nie rzadziej niż raz na 2 miesiące)
- kierowanie postulatów i wniosków do Zarządu Krajowego
-sporządzanie i składanie Zarządowi Krajowemu dorocznych sprawozdań z działalności Organizacji Terenowej
- podejmowanie stanowiska w przedmiocie zatrudniania, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązania umów o pracę, w zakresie w jakim przewidują, to przepisy prawa pracy
- pełnienie funkcji zakładowej organizacji związkowej w stosunku do kierowników zakładów pracy, pracodawców i ich organizacji według przepisów szeroko rozumianego prawa pracy
2. Kadencja Zarządu Terenowego trwa pięć lat - w szczególnych wypadkach może zostać skrócona uchwałą Zarządu Krajowego zastrzeżeniem ust. 21.
21 Jeżeli kadencja władz Związku upływa w okresie wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemiologicznego albo w stanie epidemii uchwałą Zarządu Krajowego podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz Związku na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania danego stanu.
3. Do reprezentowania organizacji terenowej związku w sprawach finansowych uprawnieni są Przewodniczący albo skarbnik Zarządu Organizacji Terenowej OZZPF lub zastępca przewodniczącego wraz ze skarbnikiem Zarządu Terenowego
4. W sprawach innych niż finansowe organizację Terenową reprezentuje Przewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej OZZPF lub działający łącznie wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
§30
1. Terenowa Komisja Rewizyjna nadzoruje oraz kontroluje działalność Zarządu Terenowego oraz zgodność jego działań ze statutem, programem i uchwałami Związku.
2. Kadencja Terenowej Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
3. Liczbę osób Terenowej Komisji Rewizyjnej ustala Ogólne Zebranie Członków.
4. Członkowie Terenowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Terenowego.
5. Szczegółowy tryb postępowania Terenowej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy.
§31
1. Terenowy Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności w ramach Organizacji Terenowych oraz rozpatrywania spraw członków Związku dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
2. Kadencja Terenowego Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat.
3. Liczbę osób Terenowego Sądu Koleżeńskiego określa Ogólne Zebranie Członków.
4. Członkowie Terenowego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład Zarządu Terenowego.
5. Szczegółowy tryb postępowania Terenowego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy.
§32
W przypadkach działań rażąco niezgodnych ze statutem, programem czy uchwałami Związku, Zarząd Krajowy może rozwiązać organizację terenową na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Rozdział VII
Fundusze, majątek Związku
§33
Fundusze Związku tworzone są z:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, zapisów, dotacji,
3. dochodów z majątku Związku,
4. dochodów z działalności gospodarczej Związku.
§34
Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Związku
§35
1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz
2. Budżety uchwalane są na okres roczny.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
§36
Zasady podziału kwot uzyskanych ze składek członkowskich między organizacjami terenowymi a władzami krajowymi Związku określa Krajowy Zjazd Delegatów OZZPF. W pokrywaniu kosztów działania władz krajowych uczestniczą organizacje terenowe na zasadach określonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
§37
1. Wysokość składki członkowskiej ustala się na 1% uposażenia zasadniczego członka związku. Zarząd Terenowy może ustalić inną zasadę określania składki członkowskiej dla członka niepracującego.
2. 40% składek członkowskich odprowadzanych jest wyłącznie przez pracodawcę do Zarządu Krajowego.
3. Zarzd Trenowy przedkłada Zarządowi Krajowemu pismo skierowane do pracodawcy z listą osób do potracenia składki członkowskiej

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
§38
1. W sprawach spornych lub nieobjętymi postanowieniami statutu, decyzję podejmuje Zarząd Krajowy.
2. W sytuacjach uzasadnionych Zarząd Krajowy na wniosek zainteresowanych organizacji terenowych, wyrażonych uchwałami Zarządów Terenowych z danego terenu może udzielić pełnomocnictwa osobie spośród członków związku bądź w nim niezrzeszonej, będącej Pełnomocnikiem Zarządu Krajowego na określonym terytorium lub w danym zakładzie pracy.
3.Pełnomocnik ten koordynuje prace poszczególnych organizacji terenowych, zakładowych, międzyzakładowych czy ponadzakładowych. Pełnomocnictwo może mieć charakter czasowy, stały lub być udzielone dla realizacji wybranej sprawy. Pełnomocnikowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla członka zakładowych i krajowych władz Związku.
§39
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii oraz wszystkie jego struktury statutowe, nabywają osobowość prawną z dniem jego zarejestrowania KRS pod odrębnym numerem KRS.